Actualitzacions de seguretat de Microsoft d’agost de 2023

La publicació d’actualitzacions de seguretat de Microsoft, corresponent a la publicació de vulnerabilitats del 8 d’agost, consta de 74 vulnerabilitats (amb CVE assignat), qualificades com: 4 de severitat crítica, 47 importants i 23 mitjanes. Addicionalment, s’han publicat 2 avisos de seguretat (amb codis ADV230003 i ADV230004).

Anàlisi

Les vulnerabilitats publicades es corresponen amb els següents tipus:

   • escalada de privilegis,
   • omissió de característica de seguretat,
   • execució remota de codi,
   • divulgació d’informació,
   • denegació de servici,
   • suplantació d’identitat (spoofing).

S’han assignat els identificadors
CVE-2023-21709, CVE-2023-35385, CVE-2023-36910 y CVE-2023-36911 per a les vulnerabilitats crítiques.

Microsoft ha corregit 2 vulnerabilitats 0day que es corresponen amb els identificadors ADV230003 i CVE-2023-38180.

Recursos afectats:

   • Microsoft Office;
   • Memory Integrity System Readiness Scan Tool;
   • Microsoft Exchange Server;
   • Microsoft Teams;
   • Windows Kernel;
   • Microsoft Office Excel;
   • Microsoft Office Visio;
   • Windows Message Queuing;
   • Windows Projected File System;
   • Windows Reliability Analysis Metrics Calculation Engine;
   • Windows Fax y Scan Service;
   • Windows HTML Platform;
   • driver Windows Bluetooth A2DP;
   • Microsoft Dynamics;
   • .NET Core;
   • ASP.NET y Visual Studio;
   • Azure HDInsights;
   • Azure DevOps;
   • .NET Framework;
   • Reliability Analysis Metrics Calculation Engine;
   • Microsoft WDAC OLE DB proveedor de SQL;
   • Windows Group Policy;
   • Microsoft Office SharePoint;
   • Microsoft Office Outlook;
   • Tablet Windows User Interface;
   • ASP.NET;
   • Windows Common Log File System Driver;
   • Windows System Assessment Tool;
   • Windows Cloud Files Mini Filter Driver;
   • Windows Wireless Wide Area Network Service;
   • Windows Cryptographic Services;
   • Role: Windows Hyper-V;
   • Windows Smart Card;
   • Microsoft Edge (basado en Chromium);
   • Dynamics Business Central Control;
   • SQL Server;
   • Microsoft Windows Codecs Library;
   • Windows Defender;
   • Azure Arc;
   • ASP .NET;
   • Windows LDAP (Lightweight Directory Access Protocol);
   • Windows Mobile Device Management.

Recomanacions

Instal·lar l’actualització de seguretat corresponent.
En la pàgina de Microsoft s’informa dels diferents mètodes per a dur a terme estes actualitzacions.

Referències

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Aug

https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/actualizaciones-de-seguridad-de-microsoft-de-agosto-de-2023

https://msrc.microsoft.com/update-guide