Reial Decret 1671/2009 - Accés electrònic dels ciutadans als servicis públics

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenrotlla parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.