LPI - Reial Decret Legislatiu 1/1996

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) , regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions vigents en la matèria. (BOE 97 de 22-04-1996)

Document: