Vulnerabilitat en OpenOffice i Libreoffice

08/02/2019
A través d'un document .ODT especialment dissenyat es podria realitzar una execució remota de codi en aquestes dues eines ofimàtiques.

Risc: Alto Alto
Sistemes afectats:

Es veuen afectades els paquets ofimàtics d'OpenOffice i Libreoffice.

Descripció:

La fallada va ser reportada a la fi de l'any passat. Libreoffice acaba de posar-li pegats però OpenOffice continua sent vulnerable.

Encara que les proves s'han demostrat sobre el sistema operatiu de Microsoft, sembla que també podrien funcionar sobre sistemes Linux.

Més informació.

Referències (CVE):
Solució:

Atés que Libreoffice ja ha corregit la fallada, s'ha d'actualitzar a l'última versió d'aquest producte com més prompte millor.